Plata online

MOBILPAY consimte să furnizeze pentru SIMURGH CONSULTING SRL serviciile prevăzute în secţiunea de mai jos
MOBILPAY oferă SIMURGH CONSULTING SRL următoarele tipuri de Servicii:
servicii de plată - servicii de acces la sistemele de plăţi îi de facilitare a plăţilor ordonate de către Utilizatorul Final prin servicii online sau offline, folosind diferite instrumente de plată, de tipul, dar nu limitat
instrumente de plată electronică la distanţă, carduri bancare de debit/credit, transfer bancar sau plata ramburs, plata prin intermediul telefon mobil;
servicii de administrare a plăţilor în numele şi pe seama SIMURGH CONSULTING SRL;
servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică în vederea implementării sistem de acceptare a serviciilor de plată;
servicii de suport tehnic şi de monitorizare („helpdesk”);
servicii de protecţie antifraudă asociate asigurării calităţii serviciilor de plată;
MOBILPAY nu va acţiona ca distribuitor al SIMURGH CONSULTING SRL şi se limitează exclusiv la prestarea Serviciilor, iar contractele cu Utilizatorii Finali se încheie exclusiv între SIMURGH CONSULTING SRL şi Utilizatorii Finali şi nu creează nicio obligaţie în sarcina MOBILPAY cu excepţia celor expres prevăzute

TRANZACŢII BANCARE

III.1 MOBILPAY este autorizat de catre SIMURGH CONSULTING SRL în vederea executării Servici să:
Administreze şi să încaseze în contul MOBILPAY, în condiţiile Contract cadru şi a prezentei Anexe,
parte integrantă din acesta, orice plăţi efectuate de Utilizatorii Finali în moneda naţională (RON), cu
orice titlu, în legătură cu Tranzacţiile, prin Instrumentele de plată specifice Contract cadru şi să
efectueze plăţi ale acestor sume;
Să reprezinte SIMURGH CONSULTING SRLUL în soluţionarea reclamaţiilor şi contestaţiilor făcute Băncii sau băncilor
emitente de Instrumente de Plată Electronică utilizate în Tranzacţii de către Utilizatorii Finali privind
plăţile legate de Tranzacţii sau de utilizarea frauduloasă a Instrumentelor de Plată Electronică în
Tranzacţii;


DENUNŢAREA UNILATERALĂ DE CĂTRE UTILIZATORUL FINAL PENTRU PLATA PRIN CARD (Returnare /Refund)

În caz de denunţare unilaterală, SIMURGH CONSULTING SRLUL este acela care va avea obligaţia de a verifica îndeplinirea
condiţiilor denunţării unilaterale a Contract cu Utilizatorii Finali efectuată de către SIMURGH CONSULTING SRL, precum şi
verifica îndeplinirea condiţiilor de rambursare a preţ plătit către Utilizatorul Final.
Cheltuielile aferente denunţării unilaterale a contract de către utilizatorul final vor fi în sarcina
SIMURGH CONSULTING SRL, MOBILPAY neavând niciun fel de răspundere în legătură cu acestea.
În cazul denunţării unilaterale a contract şi în urma verificării condiţiilor de temeinicie ale acesteia,
SIMURGH CONSULTING SRL este îndreptăţit a notifica MOBILPAY cu privire la detaliile pentru efectuarea plăţii sumelor
cuvenite Utilizator Final, de către MOBILPAY în numele SIMURGH CONSULTING SRL.
În cazul restituirii contravalorii Tranzacţiei către Beneficiar, dacă în urma efectuării plăţilor menţionate
patrimoniul Netopia suferă micşorări, aceasta va fi îndreptăţită la recuperarea întregii sume de la
SIMURGH CONSULTING SRL. Această recuperare va putea fi efectuată în două modalităţi, la alegerea Netopia:
a) prin reţinerea sumelor de la SIMURGH CONSULTING SRL din contravaloarea Tranzacţiilor lunare
b) în termen de 5 zile de la data notificării Netopia transmisă SIMURGH CONSULTING SRL, prin virament direct
conturile acestuia.


V. NERECUNOAŞTEREA TRANZACŢIEI DE CĂTRE POSESORUL CARD PENTRU PLATA PRIN CARD (REFUZ DE PLATĂ/ CHARGEBACK)

Întregul risc al Refuzurilor de Plată aferent tranzacţiilor revine în sarcina SIMURGH CONSULTING SRL.
Orice Refuz de Plată primit de către MOBILPAY va fi notificat SIMURGH CONSULTING SRL, în ziua imediat următoare
datei recepţionării lui. În termen de 5 zile de la data primirii notificării MOBILPAY, SIMURGH CONSULTING SRL este obligat
să răspundă acestei notificări, precum şi să pună la dispoziţia acesteia documentaţia corespunzătoare
Tranzacţiei. În caz contrar, MOBILPAY va reţine de la SIMURGH CONSULTING SRL, respectiv restitui Utilizator Final, suma
refuzată la plată.
De câte ori se constată de către autorităţile competente că Refuzul de Plată a fost cauzat de
SIMURGH CONSULTING SRL, MOBILPAY va avea următoarele drepturi, respectiv posibilităţi:
a) să restituie imediat Utilizator Final contravaloarea cererii de restituire;
b) să încaseze Comisionul în legătură cu debitarea cont său;
c) să încaseze contravaloarea oricăror cheltuieli în legătură cu suma restituită.
Toate informaţiile şi documentele legate de Tranzacţii vor fi păstrate de către Beneficiar o perioadă de
minim 12 luni de la data efectuării lor. Ori de câte ori MOBILPAY solicită, prin cerere scrisă sau electronică,
SIMURGH CONSULTING SRL va fi obligat a pune la dispoziţia acestea, copii ale Tranzacţiilor, precum şi ale oricăror
informaţii sau documente în legătură cu acestea. În acest sens, SIMURGH CONSULTING SRL autorizează pe MOBILPAY să le
pună, la rândul său, la dispoziţia Băncii, în vederea efectuării operaţiunilor de decontare Plăţi, Refund sau
Chargeback.
În toate situaţiile de restituire de plăţi, achitări de comisioane, încasări de cheltuieli ori alte restituiri de
cuvenite MOBILPAY, aceasta va fi îndreptăţită la:
a) reţinerea de la SIMURGH CONSULTING SRL din contravaloarea Tranzacţiilor lunare, ori
b) achitare directă de către SIMURGH CONSULTING SRL, prin virament bancar, în termen de maxim 5 zile de la data
primirii notificării MOBILPAY în acest sens.